Koronawirus - info

Co powin­ni­śmy wie­dzieć o koro­na­wi­ru­sie i jak reagować ?

Aktu­al­ne infor­ma­cje o koro­na­wi­ru­sie na stro­nach Mini­ster­stwa Zdrowia

Jeśli kon­tak­to­wa­łeś się z oso­bą, któ­ra powró­ci­ła z zagra­ni­cy lub mogła mieć kon­takt z taką oso­bą lub z oso­bą, któ­ra ostat­nio odczu­wa­ła obja­wy prze­zię­bie­nia albo obja­wy gry­po­po­dob­ne lub zaob­ser­wo­wa­łeś u sie­bie nastę­pu­ją­ce (nie­ko­niecz­nie łącz­ne) obja­wy;

 • wyso­ka gorącz­ka (> 38 °C) w 99% przy­pad­ków,
 • suchy kaszel,
 • dusz­ność i pro­ble­my z oddy­cha­niem,
 • bóle mię­śni i ogól­ne zmęczenie,
 • zabu­rze­nia / utra­ta węchu i sma­ku (ok. 30% zaka­żo­nych pato­ge­nem, szcze­gól­nie u dzie­ci i mło­dzie­ży jako pierw­szy i jedy­ny symp­tom) *,
 • bie­gun­ka i wymio­ty **,
 • katar **,
 • ból gar­dła **

to bez­zwłocz­nie powia­dom tele­fo­nicz­nie Sane­pid 500 060 599 (24h / dobę) lub zgłoś się po kon­tak­cie tele­fo­nicz­nym (czy są miej­sca i moż­li­wo­ści przy­ję­cia) bez­po­śred­nio do oddzia­łu zakaź­ne­go poniż­szych szpi­ta­li, gdzie zosta­nie okre­ślo­ny dal­szy tryb dzia­ła­nia (* obja­wy rapor­to­wa­ne przez Ame­ri­can Aca­de­my of Oto­la­ryn­go­lo­gy – Head and Neck Sur­ge­ry i laryn­go­lo­gów z Bri­tish Rhi­no­lo­gi­cal Socie­ty i ENT UK, ** obja­wy rapor­to­wa­ne przez służ­by medycz­ne Sin­ga­pu­ru i Hong­kon­gu).

 • Szpi­tal Spe­cja­li­stycz­ny Nr 1 w Byto­miu, ul. Żerom­skie­go 7, oddział przy Al. Legio­nów 48, tel. 32 2819241 (do 3)
 • Szpi­tal Spe­cja­li­stycz­ny w Cho­rzo­wie, ul. Zjed­no­cze­nia 10, tel. 32 3463650
 • Zespół Zakła­dów Opie­ki Zdro­wot­nej w Cie­szy­nie, ul. Biel­ska 4, tel. 33 8520511
 • Woje­wódz­ki Szpi­tal Spe­cja­li­stycz­ny w Czę­sto­cho­wie, Oddział przy ul. PCK 7, tel. 34 3673000 wew. 3874, 3872, 3091, 3873
 • Szpi­tal Rejo­no­wy w Raci­bo­rzu, ul. Gamow­ska 3, tel. 32 7553737, 32 7555369, 32 7555373 (do 75)
 • Megrez, Woje­wódz­ki Szpi­tal Spe­cja­li­stycz­ny w Tychach, ul. Edu­ka­cji 102, tel. 32 3255171, 32 3255304
 • Szpi­tal Powia­to­wy w Zawier­ciu, ul. Mio­do­wa 14, tel. 32 6740200, 32 6740291, 326740292

Wszyst­kich naszych pacjen­tów przed przyj­ściem do porad­ni pro­si­my, o tele­fon do reje­stra­cji, w celu prze­pro­wa­dze­nia wstęp­ne­go wywia­du medycznego.
Pro­si­my nie zgła­szać się bez­po­śred­nio do porad­ni !!!

Nie­prze­strze­ga­nie powyż­sze­go gro­zi sank­cja­mi kar­ny­mi ze wzglę­du na moż­li­wość roz­prze­strze­nia­nia się czyn­ni­ków cho­ro­bo­twór­czych, albo­wiem zgod­nie z art. 165 Kodek­su Karnego:
§ 1. Kto spro­wa­dza nie­bez­pie­czeń­stwo dla życia lub zdro­wia wie­lu osób albo dla mie­nia w wiel­kich roz­mia­rach powo­du­jąc zagro­że­nie epi­de­mio­lo­gicz­ne lub sze­rzenie się cho­ro­by zakaź­nej (…) pod­le­ga karze pozba­wie­nia wol­no­ści od 6 mie­się­cy do lat 8.
§ 2. Jeże­li spraw­ca dzia­ła nie­umyśl­nie, pod­le­ga karze pozba­wie­nia wol­no­ści do lat 3.
§ 3. Jeże­li następ­stwem czy­nu okre­ślo­ne­go w § 1 jest śmierć czło­wie­ka lub cięż­ki uszczer­bek na zdro­wiu wie­lu osób, spraw­ca pod­le­ga karze pozba­wie­nia wol­no­ści od lat 2 do 12.
§ 4. Jeże­li następ­stwem czy­nu okre­ślo­ne­go w § 2 jest śmierć czło­wie­ka lub cięż­ki uszczer­bek na zdro­wiu wie­lu osób, spraw­ca pod­le­ga karze pozba­wie­nia wol­no­ści od 6 mie­się­cy do lat 8.
Dodatkowo:
W myśl art. 161 Kodek­su Karnego
§ 2. Kto, wie­dząc, że jest dotknię­ty cho­ro­bą wene­rycz­ną lub zakaź­ną, cięż­ką cho­ro­bą nie­ule­czal­ną lub real­nie zagra­ża­ją­cą życiu, nara­ża bez­po­śred­nio inną oso­bę na zara­że­nie taką cho­ro­bą, pod­le­ga grzyw­nie, karze ogra­ni­cze­nia wol­no­ści albo pozba­wie­nia wol­no­ści do roku.
§ 3. Ści­ga­nie prze­stęp­stwa okre­ślo­ne­go w § 1 lub 2 nastę­pu­je na wnio­sek pokrzywdzonego.

Z uwa­gi na bar­dzo dużą ilość cho­rych czas ocze­ki­wa­nia na połą­cze­nie z per­so­ne­lem medycz­nym może się obec­nie wydłużyć.

Pora­da lekar­ska tele­fo­nicz­na będzie reali­zo­wa­na pod poda­nym wyżej nume­rem tele­fo­nu w okre­sie roz­prze­strze­nia­nia się nowe­go wiru­sa SARS-CoV-2 codzien­nie w godzi­nach pra­cy poda­ni POZ.
W cza­sie prze­miesz­cza­nia się i prze­by­wa­nia w prze­strze­ni publicz­nej (uli­ca, pojaz­dy komu­ni­ka­cji zbio­ro­wej, skle­py itd.) koniecz­nie miej zało­żo­ną maskę ochron­ną, a naj­le­piej rów­nież rękawiczki.
Nie zgła­szaj się do porad­ni leka­rza rodzin­ne­go i innych porad­ni lecz­nic­twa otwar­te­go AOS lub zamknię­te­go (szpi­ta­le nie­uję­te na liście - aktu­al­na lista szpi­ta­li w Pol­sce powin­na być dostęp­na pod nume­rem info­li­nii NFZ 800190590).
Od cza­su zara­że­nia do poja­wie­nia się pierw­szych obja­wów cho­ro­by mija od dwóch do nawet 14 dni (poda­wa­ne są rów­nież infor­ma­cje o nawet 28 dniach). Pamię­taj jed­nak, że wie­le osób może być zakaź­nych, ale bezobjawowych.

Nie ma na nie­go leku ani - na razie - szcze­pion­ki (nawet jeśli zosta­ła­by stwo­rzo­na, to i tak jej pro­duk­cja trwa­ła­by kil­ka mie­się­cy z powo­dów technologicznych).

Uwa­ża się. że nie każ­da oso­ba zara­żo­na wyma­ga hospi­ta­li­za­cji. Sza­cu­je się, że oko­ło jed­nej czwar­tej zaka­żo­nych ma cięż­ki prze­bieg cho­ro­by, resz­ta umiar­ko­wa­ny lub lek­ki, nie­wy­ma­ga­ją­cy poby­tu w szpi­ta­lu, tyl­ko kwa­ran­tan­ny w domu. Wszyst­ko wska­zu­je na to, że zaka­że­nie koro­na­wi­ru­sem może też prze­bie­gać zupeł­nie bezobjawowo.

 

Jak mini­ma­li­zo­wać trans­mi­sję (roz­prze­strze­nia­nia się wirusa) ?

Do mini­mum ogra­nicz wycho­dze­nie z domu i kon­tak­to­wa­nie się z inny­mi oso­ba­mi (mogą nie wyka­zy­wać obja­wów cho­ro­by, a roz­no­sić wirusa !)

Zostań w domu, a jeśli musisz opu­ścić miesz­ka­nie masz usta­wo­wy obo­wią­zek uży­wa­nia masecz­ki ochron­nej. Uży­waj tak­że ręka­wi­czek jed­no­ra­zo­wych. Nigdy nie wiesz czy spo­tkasz się z oso­bą zaka­żo­ną / cho­rą lub sam jesteś nosi­cie­lem wiru­sa, nie mając obja­wów i nawet o tym nie wiedząc.

Czę­sto i dokład­nie myj ręce uży­wa­jąc mydła i cie­plej wody, a jeśli masz dostęp, uży­waj pre­pa­ra­tów do dezyn­fek­cji skó­ry (w naszej przy­chod­ni dostęp­ny jest płyn w rejestracji).

Sto­suj odpo­wied­nie zasa­dy ochro­ny pod­czas kasz­lu i kicha­nia (zakryj usta i nos zgię­tym łok­ciem lub chu­s­tecz­ką higie­nicz­ną, któ­ra natych­miast wyrzu­cisz do zamknię­te­go kosza - nie wkła­daj chu­s­tecz­ki do kieszeni).

Zacho­waj co naj­mniej 2 metry odle­gło­ści mię­dzy sobą a innych oso­ba­mi, szcze­gól­nie tymi, któ­rzy kasz­lą, kicha­ją i mają gorączkę.

Uni­kaj doty­ka­nia oczu, nosa i ust dłońmi.

Jeśli masz łagod­ne obja­wy ze stro­ny ukła­du odde­cho­we­goi nie podró­żo­wa­łeś do obsza­rów wystę­po­wa­nia ognisk koro­na­wi­ru­sa, nie kon­tak­to­wa­łeś się z oso­bą mogą­cą zaka­żać lub oso­bą cho­rą, pamię­taj o sto­so­wa­niu pod­sta­wo­wych zasad ochro­ny pod­czas kasz­lu, kicha­nia oraz higie­ny rąk i pozo­stań w domu do cza­su powro­tu do zdro­wia, jeśli to możliwe.

E-recep­ty na leki sta­łe zama­wiaj przez inter­net. Kody do e-recept znaj­dziesz na tej samej stro­nie lub otrzy­masz za pomo­cą SMS lub e-mail po wcze­śniej­szej reje­stra­cji na Inter­ne­to­wym Kon­cie Pacjen­ta.


Co powin­ni­śmy wie­dzieć samym o koro­na­wi­ru­sie SARS-CoV-2 ?

SARS-CoV-2 jest wiru­sem kar­dio-tro­po­wym i pul­mo-tro­po­wym, czy­li ata­ku­je ser­ce i płu­ca.

Jed­nak według dotych­cza­so­wych danych naj­bar­dziej zagro­żo­ne śmier­cią są oso­by z:

 • Nie­wy­dol­no­ścią nerek (kre­aty­ni­na >1,1, Potas > 5,5, cię­żar wła­ści­wy moczu <1000)
 • Nie­wy­dol­no­ścią ser­ca (wywiad: stan po zawa­le, sten­ty, stan po zapa­le­niu mię­śnia ser­co­we­go, kar­dio­mio­pa­tie, cho­ro­by zastaw­ko­we, sta­ny po prze­szcze­pach i wszczepach)
 • Niewydolnością/restrykcją płuc (ast­ma, POCHP, roze­dma, nie­do­dma, odma, prze­wle­kłe zapa­le­nie oskrze­li pala­cza, pyli­ca płuc oraz roż­ne­go typu bez­ob­ja­wo­we zwłók­nie­nia płuc. Wie­le osób ma zwłók­nie­nia płuc na roż­nym tle i o tym nie wie!
 • Cukrzy­cą nie­wy­row­na­ną (tj. hemo­glo­bi­na gli­ko­zy­lo­wa­na HBA1c powy­zej 6,1%, glu­ko­za na czczo > 110mg/dl, dla kobiet cię­żar­nych z cukrzy­cą są inne nor­my HBA1c powy­żej 5,9%,) - u osób zdro­wych gli­ke­mia na czczo nie powin­na prze­kra­czać 99mg/dl, a ide­ałem jest gdy nie prze­kra­cza 89mg/dl
 • Nowo­two­ry zło­śli­we w trak­cie lecze­nia uzu­peł­nia­ją­ce­go (che­mio­te­ra­pia, immunosupresja)
 • Oso­by po prze­szcze­pach (immu­no­su­pre­sja)

Wszyst­kie oso­by, któ­re bio­rą leki na swo­je cho­ro­by pod­sta­wo­we maja je brać nadal.

Wyrów­na­nie cho­rób towa­rzy­szą­cych zwięk­sza szan­se prze­ży­cia cięż­kie­go COVID-2019.

Oso­by już zdia­gno­zo­wa­ne i leczo­ne z powo­du tych cho­rób powin­ny wie­dzieć, że są zagro­żo­ne i muszą sto­so­wać szcze­gól­ne środ­ki ostrożności.

 

Zostań w domu z dzieć­mi, sko­rzy­staj z zasił­ku opiekuńczego

Mini­ster edu­ka­cji ogło­sił, że z powo­du koro­na­wi­ru­sa od 12 mar­ca do 26 czerw­ca we wszyst­kich pla­ców­kach oświa­to­wych zosta­ją zawie­szo­ne zaję­cia dydak­tycz­no-edu­ka­cyj­ne, w celu ogra­ni­cze­nia roz­prze­strze­nia­nia się koro­na­wi­ru­sa lub cho­ro­by Covid-19. Rodzic dziec­ka w wie­ku do 8 lat, może wystą­pić u swo­je­go pra­co­daw­cy o zasi­łek opie­kuń­czy do 14 dni, z moż­li­wo­ścią przedłużenia.

Dodat­ko­wy zasi­łek opie­kuń­czy przy­słu­gu­je tyl­ko i wyłącz­nie rodzi­com lub opie­ku­nom praw­nym dzie­ci, którzy:

 • opie­ku­ją się dziec­kiem poni­żej 8. roku życia,
 • są obję­ci ubez­pie­cze­niem cho­ro­bo­wym (obo­wiąz­ko­wym – pra­cow­ni­cy lub dobro­wol­nym – przed­się­bior­cy i zleceniobiorcy)

Aby uzy­skać dodat­ko­wy zasi­łek opie­kuń­czy nale­ży zło­żyć oświad­cze­nie, któ­re­go wzór znaj­du­je się na stro­nach ZUS (link poniżej).
Pra­cow­nik i zle­ce­nio­bior­ca skła­da niniej­szy wnio­sek do swo­je­go pracodawcy/zleceniodawcy.
Przed­się­bior­ca skła­da niniej­szy wnio­sek bez­po­śred­nio do ZUS wraz z dru­kiem Z-3B.
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­dziesz na stro­nie inter­ne­to­wej ZUS.

Scroll To Top
Uni-Med