Konsultacje neurologiczne

Bez­płat­ne kon­sul­ta­cje spe­cja­li­sty neu­ro­lo­ga w zakresie:

schmerzpunkte

  • cho­rób obwo­do­we­go ukła­du ner­wo­we­go i ośrod­ko­we­go ukła­du nerwowego
  • neu­ro­pa­tii
  • bólu o pod­ło­żu neurologicznym
  • zespo­łów otę­pien­nych (cho­ro­by Alzheimera)
  • zabu­rzeń rucho­wych (cho­ro­by Par­kin­so­na, cho­ro­by Huntingtona)
  • zabu­rzeń napa­do­wych (padacz­ka, migre­na, zabu­rze­nia snu)

Kon­sul­to­wać będzie neu­ro­log dr n. med. Łukasz Pilch.

Part­ne­rem akcji jest pro­du­cent leków Polphar­ma S.A.

Scroll To Top
Uni-Med