Komunikat dla Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych

W związ­ku z wej­ściem w życie posta­no­wień usta­wy z dnia 12 maja 2011 r. o refun­da­cji leków, środ­ków spo­żyw­czych spe­cjal­ne­go prze­zna­cze­nia żywie­nio­we­go oraz wyro­bów medycz­nych, prze­wi­du­ją­cych moż­li­wość zasto­so­wa­nia sank­cji kar­nych dla leka­rzy i świad­cze­nio­daw­ców, wyma­ga­my od zatrud­nio­nych w tutej­szym pod­mio­cie lecz­ni­czym leka­rzy cał­ko­wi­te­go zaprze­sta­nia kon­tak­tów z przed­sta­wi­cie­la­mi Firm Far­ma­ceu­tycz­nych w cza­sie pra­cy i w pomiesz­cze­niach tutej­sze­go pod­mio­tu leczniczego.

Fir­my Far­ma­ceu­tycz­ne, ich Dys­try­bu­to­rów i Przed­sta­wi­cie­li Han­dlo­wych pro­si­my o usza­no­wa­nie naszej decyzji.
Wła­ści­cie­le

Scroll To Top
Uni-Med