Implanty - dr Zieliński

Lek. den­ty­sta Krzysz­tof Zie­liń­ski - spe­cja­li­sta pro­te­ty­ki sto­ma­to­lo­gicz­nej i implan­to­pro­te­ty­ki:

  • dia­gno­sty­ka i roz­po­zna­nie przy bra­kach zębów
  • nowo­cze­sne lecze­nie pro­te­tycz­ne (cała gama roz­wią­zań)
  • koro­ny zębo­we por­ce­la­no­we i cer­ko­no­we
  • szy­no­wa­nie bra­ku­ją­cych zębów włók­nem szkla­nym
  • lecze­nie implan­to­pro­te­tycz­ne
  • lecze­nie uzu­peł­nia­ją­ce ubyt­ki kost­ne w szczę­ce i żuchwie
  • dia­gno­sty­ka i lecze­nie bruk­si­zmu (bóle gło­wy, zgrzy­ta­nie zęba­mi)
  • cyfro­wa dia­gno­sty­ka radio­lo­gicz­na uzę­bie­nia
  • Kli­ni­ka bez bólu” - atrau­ma­tycz­ne lecze­nie zębów
Scroll To Top
Uni-Med