Endodoncja mikroskopowa

Endo­don­cja mikro­sko­po­wa sta­no­wi jedy­ny spo­sób na ura­to­wa­nie cho­ro­bo­wo zmie­nio­ne­go zęba, gdy jego mia­zga zębo­wa zosta­nie dotknię­ta nie­od­wra­cal­nym sta­nem zapalnym.
Zabie­gi wyko­nu­je lekarz den­ty­sta Zbi­gniew Bazar­nik.
Wię­cej infor­ma­cji tutaj

Zabie­gi wyko­nu­je­my wykorzystując:

  • mikro­skop ope­ra­cyj­ny Leica M320 z torem wizyj­nym HD
  • cyfro­we urzą­dze­nia do dia­gno­sty­ki rtg (poje­dyn­czych zębów i całe­go uzębienia)
  • pre­cy­zyj­ne narzę­dzia ultra­dź­wię­ko­we do opra­co­wy­wa­nia kanałów
  • cyfro­we urzą­dze­nie do pomia­ru głę­bo­ko­ści kanału
  • sys­tem płyn­nej guta­per­ki do wypeł­nia­nia kana­łów zębowych

 

Scroll To Top
Uni-Med