e-spirometr

Porad­nia POZ otrzy­ma­ła grant z Mini­ster­stwa Zdro­wia, któ­ry pod­le­ga finan­so­wa­niu ze środ­ków Fun­du­szu Prze­ciw­dzia­ła­nia COVID-19.
Na pod­sta­wie tego gran­tu lekarz POZ będzie mógł zdal­nie moni­to­ro­wać wydol­ność odde­cho­wą pacjen­tów, któ­rzy po cięż­kim prze­cho­ro­wa­niu COVID-19 mają utrzy­mu­ją­cą się nie­wy­dol­ność ukła­du oddechowego.


Grant będzie reali­zo­wa­ny przez pół roku od 14 mar­ca 2022, a zbie­ra­ne dane będą dostęp­ne w pro­gra­mie tele­me­dycz­nej Domo­wej Opie­ki Medycz­nej.
e-spi­ro­metr to jeden z ele­men­tów pro­jek­tu Mini­ster­stwa Zdro­wia do zdal­ne­go moni­to­rin­gu pacjen­tów cho­rych na COVID-19 lub po prze­cho­ro­wa­niu COVID-19. Zasad­ni­czy­mi ele­men­ta­mi pro­jek­tu są elek­tro­nicz­ny spi­ro­metr Aio­Ca­re i apli­ka­cja w smart­fo­nie, obsłu­gu­ją­cym połą­cze­nie Blu­eto­oth, słu­żą­ca do (tele­me­trycz­nej) zdal­nej dia­gno­sty­ki pacjentów.
Aio­Ca­re to oso­bi­sty sys­tem do moni­to­ro­wa­nia i lecze­nia cho­rób płuc, któ­ry pozwa­la wygod­nie moni­to­ro­wać stan zdro­wia, obja­wy cho­ro­by i przyj­mo­wa­ne leki. Lekarz widzi dane pomia­ro­we na bie­żą­co w swo­im pane­lu. Dzię­ki Aio­Ca­re moż­na kon­sul­to­wać się z leka­rzem i uni­kać przy­krych zaostrzeń cho­ro­bo­wych dzię­ki indy­wi­du­al­ne­mu lecze­niu, opar­te­mu o rze­czy­wi­ste wyniki.

Apli­ka­cja DOM odczy­tu­je dane doty­czą­ce wyko­na­nych pomia­rów spirometrycznych.
O obję­ciu pacjen­ta zdal­ną opie­ką lekar­ską decy­du­je lekarz POZ.

e-spi­ro­metr będzie bez­płat­nie wypo­ży­cza­ny pacjen­to­wi. Apli­ka­cja DOM spra­wia, że moni­to­ro­wa­nie ukła­du odde­cho­we­go po prze­cho­ro­wa­niu COVID-19 w warun­kach domo­wych jest bar­dzo kom­for­to­we i nie wyma­ga czę­stych wizyt w porad­ni. Dzię­ki temu sta­ły moni­to­ring pacjen­ta, a tak­że moż­li­wo­ści prze­pro­wa­dze­nia zdal­nej kon­sul­ta­cji (tele­po­ra­dy) z wyni­ka­mi pomia­rów widocz­ny­mi w gabi­ne­cie lekar­skim zaraz po ich wyko­na­niu, lekarz może szyb­ko oce­nić wydol­ność odde­cho­wą pacjen­ta w domu, bez stre­su tzw. bia­łe­go far­tu­cha i wdro­żyć odpo­wied­nie lecze­nie i reha­bi­li­ta­cję oddechową.

Do obsłu­gi tele­me­trii wyma­ga­ne jest posia­da­nie przez pacjen­ta smart­fo­na z funk­cją Bluetooth.

Scroll To Top
Uni-Med