e-recepta

E-recep­ta jest powią­za­na z Inter­ne­to­wym Kon­tem Pacjen­ta (IKP). Dzię­ki temu e-recep­tę moż­na otrzy­mać SMSem lub e-mailem. Takiej recep­ty nie moż­na zgu­bić, zalać kawą lub przy­pad­ko­wo wyrzu­cić. Dostęp do niej jest moż­li­wy tak­że w IKP.
Warun­kiem jest zało­że­nie pro­fi­lu zaufanego.
Dzię­ki IKP pacjent dowie się jakie e-recep­ty zosta­ły mu wysta­wio­ne i spraw­dzi daw­ko­wa­nie leków.
Do Inter­ne­to­we­go Kon­ta Pacjen­ta moż­na się zalo­go­wać pod warun­kiem posia­da­nia bez­płat­ne­go Pro­fi­lu Zaufa­ne­go. Infor­ma­cje, jak zało­żyć Pro­fil Zaufa­ny znaj­du­ją się tutaj.

Scroll To Top
Uni-Med