Diagnostyka RTG

Wyko­nu­je­my cyfro­we, wyso­kiej jako­ści zdję­cia rtg:

  • wewnątrz­ust­ne (punk­to­we zębów), wyko­ny­wa­ne zwy­kle przed i w trak­cie lecze­nia kana­ło­we­go
  • zewną­trzust­ne zdję­cie pano­ra­micz­ne seg­men­to­we (całe­go uzę­bie­nia), wyko­ny­wa­ne przed lecze­niem pro­te­tycz­nym, chi­rur­gicz­nym i implan­to­lo­gicz­nym, w celu zapla­no­wa­nia prze­bie­gu lecze­nia
  • zewną­trzust­ne dia­gno­stycz­ne zdję­cie sta­wów skro­nio­wo-żuchwo­wych w pro­jek­cjach PA i bocz­nej LAT w zwar­ciu i roz­war­ciu
  • zewną­trzust­ne zdję­cie zato­ki w dwóch pro­jek­cjach PA i bocz­nej LAT
Scroll To Top
Uni-Med