Diagnostyka RTG

Wyko­nu­jemy cyfrowe, wyso­kiej jako­ści zdję­cia rtg:

  • wewnątrz­ustne (punk­towe zębów), wyko­ny­wane zwy­kle przed i w trak­cie lecze­nia kanałowego
  • zewną­trzustne zdję­cie pano­ra­micz­ne seg­men­to­we (całego uzę­bie­nia), wyko­ny­wane przed lecze­niem pro­te­tycz­nym, chi­rur­gicz­nym i implan­to­lo­gicz­nym, w celu zapla­no­wa­nia prze­biegu leczenia
  • zewną­trzustne dia­gno­styczne zdję­cie sta­wów skroniowo-żuchwowych w pro­jek­cjach PA i bocz­nej LAT w zwar­ciu i rozwarciu
  • zewną­trzustne zdję­cie zatoki w dwóch pro­jek­cjach PA i bocz­nej LAT
Scroll To Top