Dermatologia nie na NFZ

Porad­nia Der­ma­to­lo­gicz­na będzie przyj­mo­wać pacjen­tów w ramach umo­wy z NFZ tyl­ko do 31 paź­dzier­ni­ka 2019.

Powo­dem zakoń­cze­nia umo­wy z NFZ jest prze­sła­nie przez ŚOW NFZ kolej­ne­go już anek­su, któ­ry prze­dłu­ża umo­wę obo­wią­zu­ją­cą od 1 stycz­nia 2011, bez żad­nych zmian w cenie jed­nost­ki roz­li­cze­nio­wej. Pro­po­no­wa­ne ceny są iden­tycz­ne z tymi obo­wią­zu­ją­cy­mi przez ponad ośmio­ma laty.

W przy­go­to­wa­nych anek­sach urzęd­ni­cy ŚOW NFZ nie uwzględ­ni­li Zarzą­dze­nia nr 88/2019/DSOZ o 3% wzro­ście wyce­ny, w związ­ku ze zwięk­sze­niem kosz­tów reali­za­cji świad­czeń. Było to zresz­tą jedy­ne zarzą­dze­nie Pre­ze­sa NFZ od 1 stycz­nia 2011, któ­re w mini­mal­nym stop­niu uwzględ­nia­ło zwięk­sze­nie kosz­tów zatrud­nie­nia per­so­ne­lu, wyż­szych kosz­tów ener­gii, mate­ria­łów eks­plo­ata­cyj­nych i prze­glą­du sprzę­tu medycz­ne­go.

Wobec powyż­sze­go, podob­nie, jak inne porad­nie funk­cjo­nu­ją­ce w ramach AOS, umo­wa na takich warun­kach nie zosta­ła prze­dłu­żo­na.

Ozna­cza to, że na tere­nie miast sąsia­du­ją­cych pacjen­ci nie wyko­na­ją już w ramach środ­ków publicz­nych dia­gno­sty­ki i lecze­nia onko­lo­gicz­ne­go czer­nia­ka skó­ry w pakie­cie DiLO, dia­gno­sty­ki der­mo­sko­po­wej i wide­oder­mo­sko­po­wej oraz lecze­nia łusz­czy­cy pro­mie­nia­mi UVA/UVB. Do tej pory nasza porad­nia była jedy­ną, któ­ra wyko­ny­wa­ła te pro­ce­du­ry bez­płat­nie.

Porad­nia Der­ma­to­lo­gicz­no-Wene­ro­lo­gicz­na funk­cjo­no­wać będzie od 4 listo­pa­da 2019 dalej, naj­praw­do­po­dob­niej w tych samych godzi­nach, ale na zasa­dach komer­cyj­nych (odpłat­nie) i na pod­sta­wie zawar­tych umów z inny­mi płat­ni­ka­mi, w tym Towa­rzystw Ubez­pie­cze­nio­wych.

Scroll To Top