Dermatolog także w soboty

Der­ma­to­log Mag­da­le­na Dat­ta-Adam­czak - od stycz­nia będzie przyj­mo­wać dodat­ko­wo w co dru­gą sobo­tę. Reje­stra­cja tele­fo­nicz­na lub on-line

  • kon­sul­ta­cje der­ma­to­lo­gicz­ne
  • kon­sul­ta­cje wene­ro­lo­gicz­ne
  • der­mo­sko­po­wa i wide­oder­mo­sko­po­wa dia­gno­sty­ka zna­mion (w tym czer­nia­ka)
  • dia­gno­sty­ka tri­cho­sko­po­wa skó­ry owło­sio­nej
  • zabie­gi krio­chi­rur­gicz­ne (bro­daw­ki, włók­nia­ki)
  • zabie­gi elek­tro­chi­rur­gicz­ne (włók­nia­ki, naczyn­ka)
  • tera­pia foto­dy­na­micz­na PDT
  • testy skór­ne płat­ko­we
Scroll To Top
Uni-Med