Dermatolog także w soboty

Der­ma­to­log Mag­da­le­na Dat­ta-Adam­czak - od stycz­nia będzie przyj­mo­wać dodat­ko­wo w co dru­gą sobo­tę. Reje­stra­cja tele­fo­nicz­na lub on-line

  • kon­sul­ta­cje dermatologiczne
  • kon­sul­ta­cje wenerologiczne
  • der­mo­sko­po­wa i wide­oder­mo­sko­po­wa dia­gno­sty­ka zna­mion (w tym czerniaka)
  • dia­gno­sty­ka tri­cho­sko­po­wa skó­ry owłosionej
  • zabie­gi krio­chi­rur­gicz­ne (bro­daw­ki, włókniaki)
  • zabie­gi elek­tro­chi­rur­gicz­ne (włók­nia­ki, naczynka)
  • tera­pia foto­dy­na­micz­na PDT
  • testy skór­ne płatkowe
Scroll To Top
Uni-Med