Certyfikat Przyjazna Przychodnia

Sza­now­ni Państwo,

Z praw­dzi­wą przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że w dniu 30 stycz­nia 2012 roku Kapi­tu­ła Godła “Przy­ja­zna Przy­chod­nia” przy­zna­ła nam swój cer­ty­fi­kat potwier­dza­jąc wyso­ką jakość obsłu­gi pacjen­ta i świad­czo­nych usług medycznych.

Scroll To Top
Uni-Med