Bezpłatna mammografia 7-17 grudnia

Wydział Zdro­wia i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej Urzę­du Miej­skie­go w Sosnow­cu infor­mu­je, że w dniach od 7 do 17 grud­nia 2015 roku ist­nie­je moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z bez­płat­nych badań mam­mo­gra­ficz­nych w ramach „Popu­la­cyj­ne­go pro­gra­mu wcze­sne­go wykry­wa­nia raka pier­si” finan­so­wa­ne­go przez Naro­do­wy Fun­dusz Zdro­wia.

Z bez­płat­ne­go bada­nia będą mogły sko­rzy­stać panie w wie­ku 50-69 lat, któ­re przez ostat­nie dwa lata nie mia­ły wyko­ny­wa­nej mam­mo­gra­fii. W/w bada­nia będą prze­pro­wa­dza­ne w mam­mo­bu­sie u zbie­gu dwóch ulic: Alei Zwy­cię­stwa i 3 Maja (w bli­skiej loka­li­za­cji cho­in­ki) w godzi­nach od 1200 do 1600(poniedziałek, wto­rek, czwar­tek i pią­tek) oraz w godzi­nach od 1400 do 1800(środa).

Ponad­to akcja ma za zada­nie zachę­cić do udzia­łu w w/w bada­niach szcze­gól­nie kobie­ty uro­dzo­ne w roku 1946, któ­re po raz ostat­ni będą mogły wziąć udział w pro­gra­mie bez­płat­nych badań mam­mo­gra­ficz­nych w ramach pro­gra­mu NFZ.

Reali­za­to­rem bez­płat­nych badań mam­mo­gra­ficz­nych jest NZOZ „MED-JOLAN” s.c. z sie­dzi­bą w Sosnow­cu przy ul. Wileń­skiej 19.

Scroll To Top
Uni-Med