Laryngologia

Pod­czas kon­sul­ta­cji może­my wyko­nać dodat­ko­we badania (*):

  • laryn­go­sko­pię
  • oto­sko­pię ucha środkowego
  • audio­me­trię impedancyjną
  • audio­me­trię tonalną
  • tym­pa­no­me­trię (infek­cje ucha środ­ko­we­go, per­fo­ra­cja bło­ny bęben­ko­wej, zatka­ny kanał słu­cho­wy, nie­droż­ność trąb­ki słu­cho­wej Eusta­chiu­sza, per­lak, oto­skle­ro­za, nie­do­słuch prze­wo­dze­nio­wy i nie­do­słuch odbior­czy, nie­któ­re scho­rze­nia neurologiczne)
  • dia­gno­sty­kę odru­chu strzemiączkowego
  • bada­nie bak­te­rio­lo­gicz­ne wyma­zu z ucha, nosa lub gardła
  • bada­nie myko­lo­gicz­ne wyma­zu z ucha, nosa lub gardła
  • bada­nie stę­że­nia biał­ka CRP (poziom wska­zu­je zasto­so­wa­nie antybiotykoterapii)
  • bada­nie wyma­zu z gar­dła na obec­ność bak­te­rii paciorkowca

* nie­któ­re bada­nie są płat­ne dodatkowo

Scroll To Top
Uni-Med