Badania ultrasonograficzne stawów biodrowych (preluksacja)

Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom naszych Pacjen­tów ofe­ru­je­my bada­nia USG sta­wów bio­dro­wych u nie­mow­ląt i dzie­ci.

Bada­nie USG sta­wów bio­dro­wych u nowo­rod­ków wyko­nu­je się w celu wcze­sne­go roz­po­zna­nia wro­dzo­nej dys­pla­zji sta­wów bio­dro­wych. Bada­nie pozwa­la okre­ślić ewen­tu­al­ny sto­pień nasi­le­nia wady. Bada­nie powin­no być wyko­ny­wa­ne w pierw­szym mie­sią­cu życia dziec­ka, ponie­waż wcze­sne wykry­cie wady i wcze­sne roz­po­czę­cie lecze­nia daje moż­li­wość cał­ko­wi­te­go wyle­cze­nia. Wyko­nu­je­my tak­że USG sta­wów kola­no­wych i dołów pod­ko­la­no­wych z oce­ną struk­tur sta­wo­wych i ukła­du mięśniowo-ścięgnistego.

Zgod­nie z zale­ce­nia­mi bada­nie wyko­nu­je spe­cja­li­sta orto­pe­da-trau­ma­to­log lek. med. Anna Woja­kow­ska w każ­dy wto­rek w godzi­nach 10-13.
Koszt bada­nia 80 zł.

Scroll To Top
Uni-Med