Badania densytometryczne

osteoporozaBada­nie będzie wyko­ny­wa­ne nowo­cze­snym apa­ra­tem GE Heal­th­ca­re DPX-Pro Full Size – Lunar. Jest to naj­now­szej gene­ra­cji apa­rat do bada­nia mine­ral­nej gęsto­ści kości. Sprzęt posia­da cer­ty­fi­kat jako­ści i bez­pie­czeń­stwa.

Bada­nie w kie­run­ku oste­opo­ro­zy prze­pro­wa­dza­ne jest z dwóch miejsc : szyj­ki kości udo­wej oraz krę­go­słu­pa lędź­wio­we­go.

Bada­nie trwa kil­ka minut, jest bez­bo­le­sne i bez­piecz­ne.

Bada­nie wyko­nu­je wykwa­li­fi­ko­wa­ny per­so­nel, posia­da­ją­cy odpo­wied­nie upraw­nie­nia, ana­li­zu­je lekarz orto­pe­da.

Scan_bad_densytometryczne4

Bada­nie będzie wyko­ny­wa­ne w oste­obu­sie na naszym par­kin­gu w dniu 3 lip­ca 2015 od godzi­ny 14:00.


Koszt bada­nia: 39 zł - płat­ne u obsłu­gi oste­obu­sa.

Koniecz­na jest wstęp­na reje­stra­cja na okre­ślo­ną godzi­nę - tel. 327852256.

Pacjen­ci naszej porad­ni mogą się reje­stro­wać elek­tro­nicz­nie https://przychodnia.sosnowiec.pl uży­wa­jąc swo­je­go kon­ta pacjen­ta.

 

Scroll To Top