Badania densytometryczne

Podob­nie, jak w latach ubie­głych, rów­nież w tym roku zapra­sza­my na bada­nia den­sy­to­me­trycz­ne w kie­run­ku osteoporozy.
Den­sy­to­me­tria jest naj­lep­szą dostęp­ną meto­dą roz­po­zna­wa­nia oste­opo­ro­zy, rów­nież w jej sta­dium bez­ob­ja­wo­wym, czy­li przed wystą­pie­niem zła­ma­nia kości lub krę­go­słu­pa. Słu­ży tak­że oce­nie efek­tyw­no­ści pro­wa­dzo­ne­go lecze­nia. Jest to rodzaj bada­nia wyko­rzy­stu­ją­ce­go nie­wiel­kie daw­ki pro­mie­nio­wa­nia rent­ge­now­skie­go (wie­lo­krot­nie niż­sza niż przy kla­sycz­nym zdję­ciu rent­ge­now­skim sto­so­wa­nym pod­czas prze­świe­tle­nia klat­ki pier­sio­wej lub zdję­ciu rent­ge­now­skim kości) i ma na celu okre­śle­nie gęsto­ści mine­ral­nej kości (BMD, bone mine­ral density).

Bada­nie będzie wyko­ny­wa­ne w nowo­cze­snym oste­obu­sie na par­kin­gu przed budyn­kiem przy­chod­ni w pią­tek 8 lip­ca w godzi­nach od 14:00 do 17:00FullSizeRender

Koniecz­na jest reje­stra­cja na okre­ślo­ną godzi­nę pod nume­rem nasze­go tele­fo­nu 327852256.

Pacjen­ci naszej porad­ni mogą się reje­stro­wać elek­tro­nicz­nie uży­wa­jąc swo­je­go kon­ta pacjenta.

Bada­nie w kie­run­ku oste­opo­ro­zy prze­pro­wa­dza­ne jest z dwóch miejsc : szyj­ki kości udo­wej krę­go­słu­pa lędź­wio­we­go przy zasto­so­wa­niu nowo­cze­sne­go nisko­emi­syj­ne­go apa­ra­tu GE Lunar DPX.

Ekran densytometru    Ekran densytometru

Bada­nie trwa kil­ka minut, jest bez­bo­le­sne i bez­piecz­ne.

Bada­nie będzie wyko­ny­wa­ne przez tech­ni­ka elek­tro­ra­dio­lo­gii, posia­da­ją­ce­go odpo­wied­nie upraw­nie­nia. Ana­li­zę bada­nia będzie wyko­ny­wał lekarz orto­pe­da lub radio­log, dla­te­go wyni­ki badań będą dostęp­ne do 14 dniu w reje­stra­cji poradni.

W tym roku koszt bada­nia jest niż­szy: tyl­ko 35 zł - płat­ne u obsłu­gi osteobusa.

Scroll To Top
Uni-Med